1. For the purposes of this Privacy Policy, the following terms are used:

Administrator - Felmer Investments sp. z o. o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, NIP number 5223041719. The administrator can be contacted by phone +48 502 264 266 or by e-mail to contact@lobos.it. The administrator is the only data administrator on the Website.

Service - Website located on the Internet at the URL address https://lobos.it/, which is owned by the Administrator

User - the Website's offer is addressed to consumers, legal persons and entities without legal personality capable of acquiring rights and incurring liabilities located in the territory of the Republic of Poland. Individuals who do not have full legal capacity should obtain the consent of their statutory representative before using the Services offered by the Website and present them at the request of the Administrator.

 1. Personal data provided during contact with the Website and its service, during the registration of the Account, when subscribing to the newsletter and competitions and promotions organized by it are processed by the Administrator based on the Regulation of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection natural persons in relation to the processing of personal data and on the free flow of such data and the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data.
 2. Although providing personal data is voluntary, refusal to provide data may result in failure to provide services offered on the Website.
 3. The user has the right to access their data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to data transfer, the right to object, the right to withdraw consent at any time without affecting the legality of processing, which was made on the basis of consent before its withdrawal. The User has the right to file a complaint with the GIODO (UODO) when he / she considers that the processing of personal data concerning him violates the provisions of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 or the Act of 10 May 2018 on personal data protection. Users' personal data is not shared with other entities, with the exception of public authorities authorized on the basis of separate provisions.

 

Data protection

The Website uses measures to secure personal data against unauthorized access to them, in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the Act of 10 May 2018 about personal data protection.

 

Cookie files and server logs

 1. In order to facilitate the use of the Website and monitor the use of it, the management mechanism uses the so - called " cookie " technology - information saved by an external Website server on the User's computer or mobile device.
 2. The website uses two types of cookies:
  1. Session -   temporary files stored on the Customer's device until logging out, leaving the website or turning off the web browser;
  2. Permanent -   stored on the Customer's device for the time specified in their parameters or for deletion by the Customer.
 3. Technology   cookies   it is not used to obtain any personal data of the Website visitors.
 4. The customer may at any time disable the option of accepting cookies in the settings of his web browser. It may, however, cause irregularities in the operation of the Website. Below are links to information on how to disable cookies in the most popular internet browsers:
 1. Cookies are used to:
  1. Creating statistics that help to understand how to use the Website to improve its content;
  2. Maintaining the client's session, thanks to which it is not necessary to enter the password and login each time.
  3. Personalization of advertising materials in the Google network after prior determination of the customer's profile and transferring them to the server's partners.
 2. Collected server logs, containing, among others Client's IP address, the time of arrival of the request, the first line of the http request, the http response code, the number of bytes sent by the server, information about the client's browser, information about errors that occurred during the execution of HTTPS transactions, information on the type of devices are stored for an indefinite period.
 3. The administrator may use the above data to generate statistics helpful in administering the Website and to improve the quality of services offered. These summaries are aggregate and do not contain data identifying visitors to the Website. These data are not disclosed to other persons and entities.       

 

Programs used on the site

The administrator informs that the following programs are used on the site:

 1. Google Analytics - used to check website visit statistics;
 2. Smartlook - a program that records the User's activities on the website in order to improve its effectiveness;
 3. GetResponse, iPresso, Salesmanago, MailChimp - programs for marketing automation that are used to improve the quality of services.
 4. Location recognition - the customer at the time of starting to use the site can consent to the download of its location or prevent this function of the site. Consent to download location can be revoked at any time.
 5. Shopify - Our store is hosted on Shopify Inc. They provide us with the online e-commerce platform that allows us to sell our products and services to you. Your data is stored through Shopify’s data storage, databases and the general Shopify application. They store your data on a secure server behind a firewall.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności zostały użyte następujące terminy:

Administrator Felmer Investments sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, numer NIP 5223041719. Z Administratorem można skontaktować się pod numerem telefonu +48 502 264 266 lub za pomocą wiadomości mailowej na adres biuro@lobos.pl. Administrator jest wyłącznym administratorem danych w Serwisie.

Serwis – Witryna Internetowa znajdująca się w sieci Internet pod adresem URL https://lobos.it/, którego właścicielem jest Administrator

Użytkownik - oferta Serwisu skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej zdolnych do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polski. Osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych powinny przed skorzystaniem z Usług oferowanych przez Serwis uzyskać zgodę swojego przedstawiciela ustawowego oraz okazać ją na prośbę Administratora.

 1. Dane osobowe podane podczas kontaktu z Serwisem i jego obsługą, podczas rejestracji Konta, podczas zapisu do newslettera oraz przy okazji organizowanych przez niego konkursów oraz promocji przetwarzane są przez Administratora w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawę z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.
 2. Mimo, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa podania danych może skutkować niewykonaniem usług oferowanych w Serwisie.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r lub Ustawę z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem organów władzy publicznej uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.

 

Zabezpieczenie danych

Serwis stosuje środki zabezpieczające dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

 

Pliki Cookies oraz Logi serwera

 1. W celu ułatwienia korzystania z Serwisu oraz monitorowania korzystania z niego, mechanizm zarządzający wykorzystuje technologię tzw „cookies” – informacje zapisywane przez zewnętrzny serwer Serwisu na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika.
 2. Serwis wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu Klienta do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  2. Stałe – przechowywane na urządzeniu Klienta przez czas określony w ich parametrach lub do ich usunięcia przez Klienta.
 3. Technologia Cookiesnie jest wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych odwiedzających Serwis.
 4. Klient może w dowolnej chwili wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak nieprawidłowości w działaniu Serwisu. Poniżej znajdują się odnośniki do informacji, jak wyłączyć pliki cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 1. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. Tworzenia statystyk, pomagających zrozumieć sposób korzystania z Serwisu, w celu poprawy jego zawartości;
  2. Utrzymania sesji Klienta, dzięki czemu nie jest konieczne każdorazowe wpisywanie hasła i loginu.
  3. Personalizacji materiałów reklamowych w sieci Google po uprzednim określeniu profilu Klienta i przekazaniu ich partnerom serwera.
 2. Zebrane logi serwera, zawierające m. in. adres IP Klienta, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS, informacje o rodzaju urządzeń przechowywane są przez czas nieokreślony.
 3. Administrator może wykorzystywać powyższe dane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem oraz do poprawy jakości oferowanych usług. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Dane te nie są ujawniane innym osobom i podmiotom.      

 

Używane w witrynie programy

Administrator informuje, że w witrynie są używane następujące programy:

 1. Google Analytics - używany do sprawdzania statystyk odwiedzin strony;
 2. Smartlook - program, który nagrywa działania Użytkownika na stronie, w celu poprawy jej efektywności;
 3. GetResponse, iPresso, Salesmanago, MailChimp - programy do automatyzacji marketingu, które używane są w celu poprawy jakości świadczonych usług.
 4. Rozpoznawanie lokalizacji - klient w momencie rozpoczęcia korzystania z witryny może wyrazić zgodę na pobieranie jego lokalizacji lub uniemożliwić działanie tej funkcji witryny. Zgoda na pobieranie lokalizacji może być cofnięta w każdym momencie.
 5. Shopify - Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc., który zapewnia nam platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi. Twoje dane są przechowywane za pośrednictwem magazynu danych Shopify, baz danych i ogólnej aplikacji Shopify. Shopify przechowuje dane na bezpiecznym serwerze z firewall'em.